Начало  •  Дейност и процедури  •  Професионален опит  •  Продажби  •  Тарифа  •  Контакти  •  Връзки
 

Продажби

  О Б Я В Л Е Н И Е 

Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 08.05.2009 г. до 08.06.2009 г. в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 08.06.2009 г., на следния недвижим имот, собственост Живко Йорданов Йорданов, в полза на на „ОББ” АД гр. София, по изп.дело № 20087110400203 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

Самостоятелно обособен обект в сграда: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ с предназначение за „Кафе Аперитив”, разположено на две нива – на сутерен и партерен етаж от жилищната сграда – етажна собственост, находяща се в гр. Варна, област Варна, улица „Драгаш” № 25 /двадесет и пет/, със застроена площ на първо ниво от 54.40 /петдесет и четири цяло и четиридесет стотинки/ кв. м. и със застроена площ на второто ниво от 36.14 /тридесет и шест и четиринадесет стотинки/ кв. м., и състоящо се от : на първо ниво – партерен етаж – мокър бюфет, кухня – студена и търговска зала и на второ ниво – търговска зала, помещение за персонал, преддверие и WC, при граници на първо ниво – партерен етаж: от две страни улици, офис № 2 /две/, гараж № 1 /едно/, и при граници на второ  етаж – сутеренен етаж: изба на апартамент № 1 /едно/, изба на апартамент № 5 /пет/, изба на апартамент № 10 /десет/, изба на апартамент № 12 /дванадесет/ и изба на апартамент № 16 /шестнадесет/, както и припадащите му се 8.3945% /осем цяло три хиляди деветстотин четиридесет и пет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, КАКТО и 25.00 /двадесет и пет/ кв. м. идеални части от правото на собственост върху Урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, с № ХІV-291 /четиринадесет римско, двеста деветдесет и едно – арабско/ с площ 280.00 /двеста и осемдесет/ кв. м., попадащ в квадрат 40 /четиридесет/ по плана на 16-ти /шестнадесети/ микрорайон на град Варна, при граници: улица „Драгаш”, улица „Иван Нивянин”, УПИ с № ХІІІ – 290 и УПИ с № ХV – 292. Имотът е ипотекиран в полза на „ОББ” АД гр. София и има вписани възбрани по изп. дело.

На основание чл. 485, вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 147 800 /сто четиридесет и седем хиляди осемстотин/ лв.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки присъствен ден от 08.05.2009 г. до 08.06.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 08.05.2009 г. до 08.06.2009 г., всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа по местонахождението му гр. Варна, ул. „Драгаш” № 25.    

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка ДСК” клон Варна, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 14 STSA 9300 0012 1991 40 по изп.дело № 20087110400203.Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4,  всеки делничен ден от понеделник до петък от 08.05.2009 г. до 08.06.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

На 09.06.2009 г. в 09.00 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, „Тръжна зала”, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.    

О Б Я В Л Е Н И Е

Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 08.05.2009 г. до 08.06.2009 г. в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 08.06.2009 г., на следния недвижим имот, собственост Борислав Ценков Гергов, в полза на на „ОББ” АД гр. София, по изп.дело № 20087110400204 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № VІІІ-16 /осем – римско, шестнадесет – арабско/ с площ 1 080.00 /хиляда и осемдесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 22 /двадесет и две/ по плана на село Равна гора, община Аврен, област Варна, при граници съгласно представена скица: УПИ с № І-16 /едно – римско, шестнадесет – арабско/, УПИ с № ІІ-17 /две – римско, седемнадесет – арабско/, УПИ с № ІV-16 /четири – римско, шестнадесет – арабско/ и улица, ведно с построените в имота Жилищна сграда със застроена площ 130.00 /сто и тридесет/ квадратни метра и Навес без посочена площ съгласно предходен документ за собственост, а по удостоверение за данъчна оценка с площ от 40 /четиридесет/ кв.м.. Имотът е ипотекиран в полза на „ОББ” АД гр. София и има вписана възбрана по изп. дело.

На основание чл. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 78 270 /седемдесет и осем хиляди двеста и седемдесет/ лв.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки присъствен ден от 08.05.2009 г. до 08.06.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 08.05.2009 г. до 08.06.2009 г., всеки сряда и петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. по местонахождението му с. Равна гора.    

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка ДСК” клон Варна, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 14 STSA 9300 0012 1991 40 по изп.дело № 20087110400204.Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4,  всеки делничен ден от понеделник до петък от 08.05.2009 г. до 08.06.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

На 09.06.2009 г. в 09.30 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, „Тръжна зала”, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.    

О Б Я В Л Е Н И Е 

Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 08.05.2009 г. до 08.06.2009 г. в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 08.06.2009 г., на следния недвижим имот, собственост Красен Василев Георгиев, в полза на на „ОББ” АД гр. София, по изп.дело № 20087110400210 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

Самостоятелено обособен  обект – Жилищна сграда на два етажа, с обща застроена площ от 151.00 /сто петдесет и един/ кв. м., състояща се от: първи етаж – входно антре, кухненски бокс, дневна с трапезария, санитарен възел и стая, втори мансарден етаж – коридор, санитарен възел, две стаи, покрита тераса и външно стълбище, ситуационно разположена в близост до улица и УПИ с № І-177/едно римско, сто седемдесет и седем арабско/, построена в североизточната част на поземления имот, в който е построена сградата, КАКТО И ½- ра /една втора/ идеална част от мястото, в което е построена сградата, съставляващ Урегулиран поземлен имот с № ІІ-177 /две римско, сто седемдесет и седем арабско/ с площ 775.00/седемстотин седемдесет и пет/ квадратни метра, попадащи в квартал 11 /единадесет/ по плана на град Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, при граници съгласно представената скица: улица, УПИ с № І-177, УПИ с № ІІІ-177 и УПИ с № ХVІІ-178. Имотът е ипотекиран в полза на „ОББ” АД гр. София и има вписана възбрана по изп. дело.

На основание чл. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  58 400 /петдесет и осем хиляди и четиристотин/ лв.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки присъствен ден от 08.05.2009 г. до 08.06.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 08.05.2009 г. до 08.06.2009 г., всеки вторник и четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч. по местонахождението му гр. Долни чифлик.    

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка ДСК” клон Варна, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 14 STSA 9300 0012 1991 40 по изп.дело № 20087110400210.Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4,  всеки делничен ден от понеделник до петък от 08.05.2009 г. до 08.06.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

На 09.06.2009 г. в 10.00 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, „Тръжна зала”, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.   

О Б Я В Л Е Н И Е 

Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 18.05.2009 г. до 18.06.2009 г. в сградата на СИС при РС гр. Девня, ще се проведе втора публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 18.06.2009 г., на следния недвижим имот, собственост Веселина Константинова Евакимова, в полза на на „ОББ” АД гр. София, по изп.дело № 20087110400240 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № ХІІІ-1637 /тринадесет - римско, хиляда шестстотин тридесет и седем - арабско/  с площ 422.00 /четиристотин двадесет и два/ кв. м., находящи се в квартал 112 /сто и дванадесет/ по плана на гр. Суворово, община Суворово, област Варна с административен адрес – улица „Ильо Войвода” № 1 /едно/, при граници на УПИ съгласно представена скица: автоспирка, улица, УПИ с № ХІ-1248, УПИ с № ХІV-1243 и улица, и граници съгласно предходен документ за собственост: централен площад, задънена улица, УПИ с № ХІІ-1245 и УПИ с № ХІ-1248, ведно с построените в гореописания имот ТРИЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 161.00 /сто шестдесет и един/ кв.м. и разгъната застроена площ от 664.00 /шестстотин шестдесет и четири/ кв. м., състояща се от ресторант-механа, кафе-бар, жилище и хотелска част, и ГАРАЖ със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м. Имотът е ипотекиран в полза на „ОББ” АД гр. София и има вписана възбрана по изп. дело.

На основание чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 330 840 /триста и тридесет хиляди осемстотин и четиридесет/ лв.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на РС гр. Девня, всеки присъствен ден от 18.05.2009 г. до 18.06.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 18.05.2009 г. до 18.06.2009 г., всеки делничен ден от понеделник до петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. по местонахождението му гр. Суворово.     Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка Пиреос България” АД офис Варна - Тракия, BIC: PIRBBGSF, IBAN: BG 08 PIRB 9170 1602 4311 30 по изп.дело № 20087110400240.Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РС гр. Девня,  всеки делничен ден от понеделник до петък от 18.05.2009 г. до 18.06.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

На 19.06.2009 г. в 11 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РС гр. Девня, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.     

\О Б Я В Л Е Н И Е 

Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 28.04.2009 г. до 28.05.2009 г. в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 28.05.2009 г., на следния недвижим имот, собственост Даниела Атанасова Стойкова, с постоянен адрес гр. Варна, к.к. ”Чайка”, м-ст ”Банала чешма”, сграда № 8, ет. 2, по изп.дело № 20097110400097 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

СГРАДА № 7 /седем/, находящ се в гр. Варна, к.к. „Чайка”, м. „Банала чешма”, със застроена площ от 54.56 /петдесет и четири цяло точка петдесет и шест/ кв.м. и РЗП – 172.12 /сто седемдесет и две точка дванадесет/ кв. м., състояща се от: първи /партерен/ етаж – два гаража, по дан. оценка с РЗП – 51.58 /петдесет и едно цяло точка петдесет и осем/ кв. м.; втори етаж /първи жилищен/ етаж, представляващ ап. №1 /едно/, състоящ се от: кухня, трапезария, дневна, антре, тоалетна, вътрешно стълбище за втори етаж; трети /втори жилищен/ етаж, представляващ ап. № 2 /две/ състоящ се от: две спални, две бани с тоалетни, две тераси, при граници за гореописаната сграда: сграда № 8 /осем/, и от три страни място, ведно със съответното право на строеж върху мястото съставляващо ПИ № 674 /шестстотин седемдесет и четири/, по плана на к.к. „Чайка”, целият с площ 1748 /хиляда седемстотин четиридесет и осем/ кв.м., при граници: ПИ № 704 /седемстотин и четири/, улица, улица. Върху имота има вписани ипотека в полза на „Банка Пиреос България” АД и възбрана по изп. дело.

На основание чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям началната цена, от която да започне наддаването е в размер на 208 060 /двеста и осем хиляди и шестдесет/ лв.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки присъствен ден от 28.04.2009 г. до 28.05.2009 г. от 09.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 28.04.2009 г. до 28.05.2009 г., всеки от понеделник, сряда и петък от 17.00 ч. до 19.00 ч. от 28.04.2009 г. до 27.05.2009 г. по местонахождение на имота гр. Варна, к.к. ”Чайка”, м-ст ”Банала чешма”, сграда № 7.    

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка Пиреос България” АД офис Варна - Тракия, BIC: PIRBBGSF, IBAN: BG 08 PIRB 9170 1602 4311 30 по изп.дело № 20097110400097.Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4,  всеки делничен ден от понеделник до петък от 28.04.2009 г. до 28.05.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

На 29.05.2009 г. в 12.00 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, „Тръжна зала”, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

О Б Я В Л Е Н И Е 

Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 22.03.2009 г. до 22.04.2009 г. в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 22.04.2009 г., на следния недвижим имот, собственост Роберт Адам Рустън, в полза на на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД гр. София, по изп.дело № 20097110400054 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Варна, ул. „Максуда” № 14 /четиринадесет/ със ЗП от 105.60 /сто и пет цяло и шестдесет стотни/ кв. м.,  състояща се от входно антре, кухненски бокс, санитарен възел и четири стаи, ИЗБА с площ от 20.00 /двадесет/ кв. м., ГАРАЖ № 5 /пет/, със застроена площ 21.00 /двадесет и един/ кв. м., ДВОРЕН ТОАЛЕТ и НАВЕС, както и 3/4 /три четвърти/ идеални части от УПИ № ІІІ – 10 /трети – десет/, попадащ в кв. 840 /осемстотин и четиридесет/, по плана на 16 /шестнадесети/ подрайон на гр. Варна, целият с площ 300 /триста/ кв. м., при граници: ул. „Максуда”, ПИ № ІV-9 /четвърти – девет/, ул. „Георги Пиячевич”, ПИ № ІІ – 11, 12 /втори – единадесет, дванадесет/. Имотът е ипотекиран в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД гр. София и има вписани възбрани по изп. дела.

На основание чл. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 98 385 /деветдесет и осем хиляди триста осемдесет и пет/ лв.Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки присъствен ден от 22.03.2009 г. до 22.04.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 22.03.2009 г. до 22.04.2009 г., всеки делничен ден от понеделник до петък от 12.00 до 15.00 часа по местонахождението му гр. Варна, ул. „Максуда” № 14.    

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка ДСК” клон Варна, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 14 STSA 9300 0012 1991 40 по изп.дело № 20097110400054.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4,  всеки делничен ден от понеделник до петък от 22.03.2009 г. до 22.04.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

На 23.04.2009 г. в 11.30 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, „Тръжна зала”, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.
 
Начало  •  Дейност и процедури  •  Професионален опит  •  Продажби  •  Тарифа  •  Контакти  •  Връзки
Дизайн и поддръжка от www.vsi4ko.net и www.sadebenizpalnitel.com     Към върха на стрaницата
Всички права запазени © 2007.